QUÈ ÉS UN POUM?

Què és un POUM i per a què serveix?

L’Ajuntament de l’Estany ha decidit iniciar la redacció del nou POUM.
Un POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal) és un instrument d'ordenació del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població de L'Estany i el seu entorn immediat. El planejament defineix diferents aspectes del poble, ajustant-se a les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i els valors paisatgístics, culturals, històrics i arqueològics.

Amb la redacció del planejament es classifiquen les diferents parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d'una protecció especial), i s'estableixen els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d'ells de manera sostenible i equilibrada. Cal entendre que, totes les actuacions de caire urbanístic que proposa el planejament tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

Cal tenir en compte que El POUM defineix el model de vila que es vol assolir a partir de:
  • Analitzar i detectar els problemes a resoldre, les mancances en matèria urbanística
  • Proposar una estructura (viari, espais lliures i equipaments) que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població
  • Regular tant les actuacions privades com les públiques
  • Establir la forma de gestió de les actuacions i les prioritats
  • Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el Patrimoni cultural i el mediambiental
Els POUM tenen les següents fases diferenciades:


Trobareu més informació al següent enllaç:

Legislació dels plans d'ordenació urbanística

Seguir a 2nd Funniest Thing en Facebook Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter Seguir a 2nd Funniest Thing en Twitter